Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 080 465 8128
Responsive image
นายปริวัติ ปังอุทา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสุภาวรรณ ประดา
ครู ศพด.ชุมชนระเว
Responsive image
นางสาววาสนา อินสอน
ครู ศพด.บ้านคำผ่าน
Responsive image
นางนฤมล ดวงจำปา
ครู ศพด.บ้านดอนกลาง
Responsive image
นางลำยอง แสนวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแก
Responsive image
นางวรานุสรณ์ จอมใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแก
Responsive image
นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี
ครู ศพด.บ้านคำผ่าน
Responsive image
นางกาญจนา สิทธิสงคราม
ครู ศพด.ชุมชนระเว
Responsive image
นางจริยา เพ็ญชาลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ชุมชนระเว
Responsive image
นางกัลยาณี ปัดภัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนกลาง
Responsive image
นางนิชาภา ทองเหลือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนกลาง
Responsive image
นางสาวพรรทิวา ทาคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสุจิตรา คำล้าน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th