Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายนิยม คำนึง
ปลัด อบต.ระเว 081976 6481
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป 080 465 8128
Responsive image
Responsive image
จ.อ.พนมรักษ์ แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายอัมพร ทองเทพ
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางนภัทร ศิริบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายปราโมทย์ ทองคง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายทฤษฎี พุ่มแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวกิตติยา ทองรองนิล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
Responsive image
นางสาวชลัญดา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวเครือมาศ มิ่งไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th