Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,602 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน 4,353 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 4,249 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอพิบูลมังสาหาร (ณ เดือนพฤศจิกายน  2563) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม ครัวเรือน
    ชาย หญิง    
1 บ้านนาแก 414 400 814 243
2 บ้านระเวใต้ 291 307 598 219
3 บ้านระเวเหนือ 455 447 902 309
4 บ้านนาจาน 535 519 1,054 288
5 บ้านดอนหวาย 430 398 828 253
6 บ้านคำจาน 93 108 201 49
7 บ้านคำผ่าน 438 393 831 249
8 บ้านระเวกลาง 384 375 757 221
9 บ้านดอนกลาง 230 214 444 139
10 บ้านนาจาน 291 323 614 197
11 บ้านระเวใหม่ 349 358 707 226
12 บ้านชุมชนสิบสอง 443 404 852 212
รวม 4,353 4,249 8,602 2,642

การศึกษา
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน  8 แห่ง  ดังนี้
          1.โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          2. โรงเรียนบ้านนาจาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          3. โรงเรียนบ้านคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          4. โรงเรียนบ้านนาแก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้
          6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
          7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก
          8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน

ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ หรือมัสยิด)
1.วัดศรีคูณเมือง
2.วัดป่านาจาน
3.วัดภูกระต่าย
4.วัดสุวรรณาราม
5.วัดระเว
6.วัดวาฬุการาม
7.วัดกิตติราชเจริญศรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก

ทรัพยากรธรรมชาติ
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ลำห้วย, หนอง, คลอง,บึง สระน้ำ
1 บ้านนาแก ลำห้วยแสง,ห้วยน้ำจาง 2
2 บ้านระเวใต้ ร่องน้ำดอนกรุง,ลำห้วยระเว 2
3 บ้านระเวเหนือ ลำห้วยคำถ้วย 1
4 บ้านนาจาน ลำห้วยวังเกียรติ 1
5 บ้านดอนหวาย ลำห้วยคำปลาดุก,ลำห้วยยาง 2
6 บ้านคำจาน - 1
7 บ้านคำผ่าน ลำห้วยวังเกียรติ 2
8 บ้านระเวกลาง ลำห้วยคำถ้วย 1
9 บ้านดอนกลาง ร่องน้ำดินแดง 1
10 บ้านนาจาน ลำห้วยคำถ้วย 1
11 บ้านระเวใหม่ ลำห้วยระเว 1
12 บ้านชุมชนสิบสอง ลำห้วยระเว 1
  รวม


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th