Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. 085 310 0344
Responsive image
Responsive image
นายประกายเพชร ภาเรือง
รองประธานสภา 098 649 5912
Responsive image
Responsive image
นายนิยม คำนึง
เลขานุการสภา 081 976 6481
Responsive image
นายสุริยาติ กุลเกตุ
ส.อบต. ม.1 (093 937 3191)
Responsive image
นายไสว ดวงดี
ส.อบต.ม.2 (093 414 6813)
Responsive image
นายสมชาย มิ่งมูล
ส.อบต.ม.3 (093 460 9433)
Responsive image
นายณรงค์ศักดิ์
ส.อบต.ม.4 ( 062 101 2146 )
Responsive image
นางไพศรี บุตรวงค์
ส.อบต.ม.5 (063 336 9227)
Responsive image
นายบุญเติม มิ่งไชย์
ส.อบต.ม.6 (085 310 0344)
Responsive image
นายศักดิ์ดา พิทักษ์
ส.อบต ม.7 ( 095 736 6073 )
Responsive image
นายประกายเพชร ภาเรือง
ส.อบต.ม.8 ( 098 649 5912)
Responsive image
นายสมัคร มาวัน
ส.อบต.ม.9 ( 065 526 3922 )
Responsive image
นายธนเดช ทองเหลือง
ส.อบต.ม.10 ( 085 200 5932 )
Responsive image
นายหงษ์ทอง พุ่มแก้ว
ส.อบต.ม.11 (096 243 8599 )
Responsive image
นายเชษฐา ฝักทอง
ส.อบต.ม.12 ( 085 774 0634 )

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th