Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
29 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของราชการ
13 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พรบ.สภาตำบลและองค์บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รัฐธรรมมูล2560
07 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
07 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รบ.มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
06 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
06 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รบ.มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยพิการให้คนพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่-2) พ.ศ.2559
06 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
09 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th